[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ploy school
puisituhan.com news
เมนูหลัก
โรงเรียนสุจริต ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้างสถานศึกษา   
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A 
การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

ชื่อ : นางอรวี นิจจอหอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : Orawee_15@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0989923599

ชื่อ : ครูธนันธร แก้ววิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ปฐมวัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ โต๊ะกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : สังคมศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ครูประธาน ขรรค์เจนการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดลฤดี แย้มอ่วม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ปฐมวัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเริงชัย แพงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : พลศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอดิศักดิ์ พรหมวรุณรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ดนตรีศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนฤมล อุณานิภากร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิลาวัณย์ แวววันจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พชรพรรณ พึ่งพรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาพร ชัยหวัง
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกัณฑ์พษิสฐ์ อ่อนตาจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : วิทยาการคำนวณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายอำนวยการ
6 : ฝ่ายบริการ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
15 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 : ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
32 : เลขาฝ่ายบริหาร