ชื่อ - นามสกุล :นางอรวี นิจจอหอ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านบางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Telephone :0989923599
Email :Orawee_15@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน