ชื่อ - นามสกุล :พชรพรรณ พึ่งพรพันธ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทดสอบ