[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ploy school
puisituhan.com news
เมนูหลัก
โรงเรียนสุจริต ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้างสถานศึกษา   
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A 
การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


  

  หมวดหมู่ : ทั่วๆไป
เรื่อง : วิธีทำสัญญากู้เงิน
blog name : ajarn1
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 4086
จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

การทำสัญญากู้เงิน เป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ให้กู้ยืนโอนกรรมสิทธิ์ในเงินที่ยืมนั้นตามจำนวนที่กำหนดไปให้แก่ผู้ยืม และได้ตกลงกันว่าจะคืนเงินจำนวนเดียวกันกับที่ยืมพร้อมดอกเบี้ยตามที่คู่สัญญาตกลงกันหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อสังเกต

  1. การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป หากไม่มีหลักฐานหรือสัญญา หรือหนังสือสัญญาแต่อย่างใด ก็ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653)
  2. อัตราดอกเบี้ย ห้ามเกิน 15% ต่อปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาญิชย์ มาตรา 654 ) ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี ให้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้มีการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น เว้นแต่ เมื่อค้างชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คู่สัญญาสามารถตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินต้นแล้วคิดดอกเบี้ยในจำนวนที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บางกรณีที่สามารถคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ อย่างเช่น สัญญาบัญชีเดินสะพัด หรือในการค้าขายอย่างอื่น ทำนองเดียวกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655)

สำหรับอายุความ การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้จะต้องกระทำภายในกำหนดอายุความ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเงินคืน ดังนั้นการทำสัญญากู้ยืมเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ให้กู้เงินและผู้ที่ขอกู้ หากมิได้ทำสัญญาผู้ให้กู้อาจจะไม่ได้รับเงินคืน และผู้ที่ขอกู้อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของดอกเบี้ยและการชำระเงินคืนที่มากเกินไปได้ การทำสัญญาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก


ขั้นตอนการทำสัญญากู้เงิน

อันที่จริงแล้วการทำสัญญากู้เงินคุณก็สามารถเขียนขึ้นมาเองได้ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อตามร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็ได้ เนื่องจากการทำสัญญากู้เงินนั้นมีรายละเอียดที่สำคัญอยู่ไม่กี่อย่าง คุณก็สามารถเขียนขึ้นใหม่ด้วยตัวของคุณเองก็ได้แต่ต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. วันที่ที่ทำสัญญากู้เงิน
  2. ชื่อ ผู้ขอกู้เงินและผู้ให้กู้เงิน
  3. จำนวนเงินที่กู้
  4. กำหนดชำระ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
  5. ดอกเบี้ย (ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 25% ต่อเดือน)
  6. ลายเซ็นต์ผู้กู้
  7. ลายเซ็นต์ผู้ให้กู้ (จะมีหรือไม่ก็ได้)

นอกจากนี้ หากคุณต้องการเขียนแบบเรียบง่าย ก็สามารถทำได้ เพียงคุณเขียนว่า นาย A ได้กู้ยืมเงิน นาย B เป็นจำนวนเงิน xxx บาท และลงชื่อนาย A ผู้กู้ อย่างนี้ ก็ถือเป็นหลักฐานแห่งการกู้เงินแล้ว โดยหลักฐานแห่งการกู้เงิน สามารถเขียนได้ด้วยลายมือ หรือจากคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินโดยมีการจำนองที่ดิน เป็นประกัน ไม่จำเป็นต้องทำสัญญากู้ก็ได้ และสามารถนำไปฟ้องคดีในกรณี ที่ผู้กู้ผิดนัดชำระได้เช่นเดียวกัน


ตัวอย่าง สัญญากู้เงิน

loan paper2

ในส่วนของผู้ค้ำประกัน เป็นการที่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ และอาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายคน ก็ได้เข้ามาทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น โดยบุคคลภายนอกนี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 680 วรรค 2 บัญญัติว่า “สัญญาค้ำประกันถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด อย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” สัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือว่าค้ำประกันใคร หนี้อะไร มีมูลค่าค้ำประกันเท่าใด ภายในเวลากำหนดอย่างไร ลงชื่อผู้ค้ำประกันแล้วมอบให้เจ้าหนี้ไว้เป็นหลักฐานสำคัญNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
ajarn1
Pon Ritiranakasin
------------

3 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

ทั่วๆไป 5 อันดับล่าสุด

      วิธีทำสัญญากู้เงิน 10/มิ.ย./2562
      ยืมเงินดีแทค กดอะไร กับ บริการ “ใจดีให้ยืม” 10/มิ.ย./2562
      SCB เตรียมออกบริการให้สินเชื่อใหม่แบบ Digital Lending ม.ค. 62 10/มิ.ย./2562