[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ploy school
puisituhan.com news
เมนูหลัก
โรงเรียนสุจริต ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้างสถานศึกษา   
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A 
การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


  
ข้อมูลสารสนเทศ  
 

ข้อมูลผู้บริหาร (ข้อมูลปัจจุบัน)
     ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางอรวี นิจจอหอ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๙๙๒ ๒๔๙๙   e-mail : oraweenij@gmail.com

ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕) ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนจำแนก
ตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้
    ๑)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๙๔ คน
    ๒)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓๘๑ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จำแนกได้ ดังนี้
 
ตารางที่ ๑   แสดงจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๑ ๑๒ ๑๙
อนุบาล ๒ ๑๒ ๒๑
รวม ๑๖ ๒๔ ๔๐
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕ ๒๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ๑๖ ๒๘  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๕ ๑๑ ๒๖  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๑๒ ๒๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘  
รวม ๖๑ ๖๙ ๑๓๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐ ๒๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑ ๒๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๒๘  
รวม ๓๗ ๒๕ ๖๘
รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๑๔ ๑๓๑ ๒๔๕
                  
๓)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
      การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓๑๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๘
๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง  ตามเกณฑ์กรมอนามัย ๓๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    ๘      คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙
๖)  จำนวนนักเรียนมีภาวะโภชนาการ (ต่ำ+เกิน)  ๑๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖
๗)  จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ -   คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๘)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   ๔๖   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๑
๙)   จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน  ๑๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๑
๑๐)  สถิติการขาดเรียนเฉลี่ย   ๓๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔
๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  ๒   คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒
๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
  ชั้นอนุบาล ๒   จำนวน   ๓๑    คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            จำนวน    ๓๗   คน      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓            จำนวน   ๓๒   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน  (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
            ชั้นอนุบาล ๑                =  ๑ : ๒๙
            ชั้นอนุบาล ๒                =  ๑ : ๓๑
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      =  ๑ : ๓๓
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      =  ๑ : ๓๕
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      =  ๑ : ๒๗
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      =  ๑ : ๓๖
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      = ๑ : ๒๕
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      = ๑ : ๓๗
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        = ๑ : ๑๘
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        = ๑ : ๑๘
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        = ๑ : ๓๒
๑๔)  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ
           จำนวน ๓๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๕)   จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ  แม่  ผู้ปกครองในระดับดี  จำนวน  ๒๘๖       คน
           คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐
๑๖)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนในระดับดี จำนวน  ๒๘๒    คน 
           คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๕
๑๗)  จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
           จำนวน ๓๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๘)  จำนวนนักเรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
           อย่างสม่ำเสมอ ๒๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๕
๑๙)  จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตร
           สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป  ๒๒๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗๓๖
๒๐)  จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน
           หลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๓๐๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐

 
 .  ข้อมูลครูและบุคลากร (
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕)
 
    ครูประจำการ

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ
(ปี)
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี
นางอรวี นิจจอหอ  ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา บริหารโรงเรียน ๑๒/๖๐
   ครู/
ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. นาฏศิลป์ วิทย์ ป.๔-๕
แนะแนว ป.๔-๕
๕/ ๓๖
  
       
        ๑)  จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก        -   คน       คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
        ๒)  จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด     -    คน      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
        ๓)  จำนวนครูชำนาญการพิเศษ          -     คน      คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕
        ๔)  จำนวนครูเชี่ยวชาญ                   -        คน      คิดเป็นร้อยละ  -
 
ครูอัตราจ้าง

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบ
การณ์การสอน (ปี)
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
 
ลูกจ้างประจำ

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบ
การณ์การทำงาน (ปี)
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น เงินเดือน จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
  - -