[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ploy school
puisituhan.com news
เมนูหลัก
โรงเรียนสุจริต ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้างสถานศึกษา   
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A 
การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


  
พันธกิจ (Mission)  
 

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๒.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีธรรมาภิบาล  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เอื้ออำนวยให้ผู้เรียน       เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๔. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๖. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงฐานะพลเมืองไทย สมาชิกสมาคมอาเซียน และพลโลก ให้มีความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
๗. ส่งเสริม และพัฒนา ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในชุมชน ตลอดจนให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๘. พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
๙. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    ในทศวรรษที่ ๒
๑๐. พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๑. โรงเรียนจะระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีอัตลักษณ์และลักษณ์ที่โดดเด่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มุ่งสู่คุณภาพของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ และสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน