[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ploy school
puisituhan.com news
เมนูหลัก
โรงเรียนสุจริต ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้างสถานศึกษา   
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A 
การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


  
ประวัติความเป็นมา  
 

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตั้งอยู่เลขที่ ๓  หมู่  ๙  ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๑    โทรศัพท์  ๐-๒๔๖๒-๖๒๘๙ , ๐-๒๔๖๒-๕๒๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๒-๖๒๘๙  
                              
E-mail    ploy_school@yahoo.co.th   
Website   www.ploy.ac.th

       เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๙๒  ตารางวา ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เขตพื้นที่บริการ ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.บางพึ่ง
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
      ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
            ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๗  โรงเรียนเดิมตั้งอยู่ในวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ชื่อว่า โรงเรียน
วัดไพชยนต์พลเสพย์ (บวรวิทยาคาร)
พ.ศ. ๒๕๑๐ นายเฉลา ขาวผ่อง (อาจารย์ใหญ่) ได้ติดต่อขอบริจาคที่ดิน จำนวน ๓ ไร่ และได้รับ
บริจาคเงินสด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายกร จาตุรจินดา เพื่อสมทบสร้างอาคาร “นางบ้วย ศิวพฤกษ์”
          พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน
          พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้ย้ายสถานที่โรงเรียนจากวัดไพชยนต์พลเสพย์ มาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มารดาของนายกร  จาตุรจินดา ผู้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการ และได้สร้างอาคารชั้นเดียวขึ้นใหม่อีก ๑ หลัง โดยใช้วัสดุเก่าจากอาคารเรียนในวัดไพชยนต์พลเสพย์ ชื่อ อาคารคุณแม่พิมพ์ ครูไพศาล ตามชื่อของผู้บริจาคเงิน
           พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณจาก อบจ.สมุทรปราการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน และได้ต่อเติมอีก ๔ ห้องเรียน (ประสบอัคคีภัยปี ๒๕๓๗ )
           พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
          พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ     กรมสามัญ ชนิด ๓๑๘ ล/๓๐  และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทดแทนอาคารแบบ ๐๑๗
         พ.ศ. ๒๕๕๕ นางอมรพันธ์  พุ่มภชาติ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณสพฐ.สร้างส้วมนักเรียนมัธยม ๓๕๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารกรจาตุรจินดา ๔ ห้องเป็นเงิน ๔๑,๓๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา สร้างส้วมนักเรียนมัธยมศึกษา ๕๕๕,๐๐๐ บาทงบประมาณของทางราชการ
           พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา ห้องน้ำครูพระสอนศีลธรรม ๒ ห้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น
๒๗๕,๐๐๐ บาท จากการบริจาคของพระสรรเสริญ  เมติโก พระสงฆ์วัดไพชยนต์พลเสพวรวิหารและญาติธรรม ได้ทาสีอาคารเรียน ๓๑๘ ล/๓๐ และปรับปรุงบริเวณประกอบอาหาร ใช้งบประมาณ ๓๑๖,๘๐๐ บาท จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
        พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ คือ ย้ายเสาธง ทำรางระบายน้ำ ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้อำนวยการ ปรับปรุงที่จอดรถผู้ปกครอง พื้นวางเครื่องเล่นสนาม
      พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ ม.๙ ต.บางพึ่ง จำนวน ๓๖๔,๐๐๐ บาท       ปูกระเบื้องห้องเรียนและห้องพิเศษอาคารกรจาตุรจินดา อาคารนางบ้วยศิวพฤกษ์ จำนวน ๙ ห้องเรียน ปรับปรุงบริเวณพื้นที่บ้านนายกิตติพล  เปลื้องนุช ซึ่งย้ายออกตามคำสั่งศาล วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทาสีภายนอกอาคารนางบ้วยศิวพฤกษ์ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครลัดหลวง จำนวน ๕๕๕,๐๐๐ บาท จัดทำศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
        ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๒ หลัง  คือ อาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  ขนาด ๑๖ ห้องเรียน และอาคารเรียนแบบกรมสามัญ ชนิด ๓๑๘ ล/๓๐  ขนาด ๑๘ ห้องเรียน อาคารประกอบ ๕ หลัง  รวมห้องเรียนทั้งหมด ๑๔  ห้องเรียน  ส่วนห้องอื่นๆ จัดเป็นห้องพิเศษ เช่น ห้องธุรการ ห้องภาษาอังกฤษ  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องพระพุทธศาสนา  ห้องแนะแนว  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องคหกรรม  ห้องสมุด  ห้องพัสดุห้องเรียนเด็กพิเศษ ห้องฝึกอาชีพ ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์  ห้องประชุม  เป็นต้น